امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فیم های دوره آموزش مجازی خط شکسته با قلم

 در این بخش فیلم های مربوط به آموزش مجازی خط شکسته با قلم که خانم حسینی آموزش داده اندبارگذاری می شود.دانلود این مجموعه  فیلم های آموزش خوشنویسی  رایگان می باشد.لطفا پس از مشاهده نظرات خود را برای ما در قسمت پایین همین بخش بنویسید.

 فیلم آموزش خط شکسته با قلم هنرجویان مجازی دوره مقدماتی1

 

 

 

فیلم آموزش خط شکسته با قلم هنرجویان مجازی دوره مقدماتی2

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

فیم های دوره آموزش مجازی خوشنویسی با قلم

 در این بخش فیلم های مربوط به آموزش مجازی خوشنویسی با قلم که خانم حسینی آموزش داده اندبارگذاری می شود.دانلود این مجموعه  فیلم های آموزش خوشنویسی  رایگان می باشد.لطفا پس از مشاهده نظرات خود را برای ما در قسمت پایین همین بخش بنویسید.

 فیلم آموزش خوشنویسی با قلم هنرجویان مجازی دوره مقدماتی نستعلیق 1

 

 

 

فیلم آموزش خوشنویسی با قلم هنرجویان مجازی دوره مقدماتی نستعلیق 2

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

فیم های دوره سوم آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

 در این بخش فیلم های مربوط به آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار که خانم حسینی آموزش داده اندبارگذاری می شود.این فیلم ها مربوط به هنرجویان دوره سوم آموزش مجازی خوشنویسی باخودکار می باشد.دانلود این مجموعه  فیلم های آموزش خوشنویسی  رایگان می باشد.لطفا پس از مشاهده نظرات خود را برای ما در قسمت پایین همین بخش بنویسید.

 فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم سوم نستعلیق جلسه اول

 

 

 

فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم سوم نستعلیق جلسه دوم 

 

 

 

  فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم سوم نستعلیق جلسه سوم

 

 

 

 فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم سوم نستعلیق جلسه چهارم

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فیم های دوره دوم آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

 در این بخش فیلم های مربوط به آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار که خانم حسینی آموزش داده اندبارگذاری می شود.این فیلم ها مربوط به هنرجویان دوره دوم آموزش مجازی خوشنویسی باخودکار می باشد.دانلود این مجموعه  فیلم های آموزش خوشنویسی  رایگان می باشد.لطفا پس از مشاهده نظرات خود را برای ما در قسمت پایین همین بخش بنویسید.

 فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم دوم نستعلیق جلسه اول

 

 

 

فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم دوم نستعلیق جلسه دوم 

 

 

 

  فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم دوم نستعلیق جلسه سوم

 

 

 

 فیلم آموزش خوشنویسی با خودکار هنرجویان مجازی ترم دوم نستعلیق جلسه چهارم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

فیلم آموزش جایگاه کشیده در خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق برای راحتی دانلود شما به 4 قسمت تبدیل شده است.خوشحال می شویم در قسمت پایین ودر بخش نظرات دیدگاه خود را بنویسید.

فیلم آموزش جایگاه کشیده در خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق-بخش اول

 

 

 

 

فیلم آموزش جایگاه کشیده در خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق-بخش دوم

 

 

 

 

فیلم آموزش جایگاه کشیده در خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق-بخش سوم

 

 

 

 

فیلم آموزش جایگاه کشیده در خوشنویسی با خودکار خط نستعلیق-بخش چهارم

Top